Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Βελτίωση του σχεδιασμού και της διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής των αυτοκινήτων για μια αυτοκινητοβιομηχανία αποδοτικότερη ως προς τη χρήση των πόρων...
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε στις 13 Ιουλίου πάνω από 3,6 δισ. ευρώ σε 41 έργα καθαρής τεχνολογίας μεγάλης κλίμακας, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 7 Ιουλίου στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την αναθεώρηση...
Στις 6 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2023, στην οποία αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η βιωσιμότητα και η ευημερία...
Η ΕΕ προτείνει μια νέα ολοκληρωμένη προοπτική για τις απειλές που δημιουργούν η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος για την ειρήνη, την ασφάλεια και την άμυνα...
Η Επιτροπή επέλεξε 107 έργα υποδομών μεταφορών για να λάβουν επιχορηγήσεις της ΕΕ ύψους άνω των 6 δισ. EUR από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), το μέσο της ΕΕ...
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Παρά την εγγενή...
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή...
Κατευθύνσεις πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: Στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ευημερία, η ανταγωνιστικότητα, η δικαιοσύνη και η ανθεκτικότητα της ΕΕ...

Topics