πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027

Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 14 Ιανουαρίου πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μάθηση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στόχος της πρότασης είναι να στηρίξει τα κράτη...

Topics